EKOLOGIE – ODPADY + EMISE

  • Vyřízení žádosti povolení nakládání s nebezpečnými odpady pro OkÚ.
  • Zpracování běžné evidence nakládání s odpady.
  • Identifikační listy nebezpečných odpadů.
  • Roční hlášení znečišťování ovzduší a roční hlášení nakládání s nebezpečnými odpady.
  • Podmínky dodržování zákona o odpadech 185/2001 Sb. (separace odpadů)
  • Další povinnosti vyplývající ze změn v oblasti odpadového hospodářství a ekologie.
  • Pro zřízení nových skladů odpadů – podmínka vydání rozhodnutí ŽP